Mediante o presente aviso legal e en cumprimento da Lei 34/2.002, do 11 de xullo, de Servizos da Sociedade da Información e de Comercio Electrónico e Lei 56/2007, do 28 de decembro, de Medidas de Impulso da Sociedade da Información, a titular da páxina (en diante ADEGA BUEZAS) pon ao dispor dos usuarios e dos órganos competentes, de forma permanente, fácil, directa e gratuíta a, a seguinte información sobre a titularidade

Código de identificación fiscal: B94114741

Domicilio social: Buezas, 5, 36969 Sanxenxo (Pontevedra)

Email: info@adegabuezas.com   

Rexistro Mercantil de Pontevedra, o 28 de Xaneiro de 2015, INSCRICIÓN 1ª, TOMO 4014, FOLIO 160, FOLLA PO-57903.

 

Aspectos Técnicos

ADEGA BUEZAS adoptou as medidas necesarias para evitar a alteración, perda, tratamento non autorizado deste sitio web, con todo, tendo en conta en todo momento do estado da tecnoloxía, o Usuario debe ser consciente de que as medidas de seguridade na internet non son inexpugnables.

En consecuencia, ADEGA BUEZAS non pode garantir que o acceso a este sitio web sexa ininterrompido ou se realice sen produción de erros ou danos. En consecuencia, non será responsable polos posibles danos ou prexuízos que se puidesen derivar por, a título meramente enunciativo, cuestións técnicas tales como interferencias, omisións, interrupcións, virus informáticos, avarías telefónicas ou desconexións no funcionamento operativo deste sistema electrónico, motivadas por causas alleas.

 

Propiedade Intelectual e Industrial

Esta páxina web e os contidos que alberga, tales como imaxes, produtos e servizos atópanse protexidos polas leis de propiedade intelectual. Non poderán ser obxecto de explotación, reprodución, distribución, modificación, comunicación pública, cesión ou transformación sen a autorización do seu titular.

O nome comercial, os logos, as marcas e demais categorías de propiedade industrial que aparecen nesta páxina web son obxecto de protección polas leis autonómicas, estatais, europeas e internacionais relativas á propiedade industrial.

O acceso a esta páxina web non outorga aos usuarios dereito, nin titularidade algunha sobre os dereitos de propiedade intelectual nin industrial dos contidos que alberga esta páxina web. ADEGA BUEZAS se reserva a posibilidade de exercer as accións xudiciais que correspondan contra os usuarios que violen ou infrinxan os dereitos de propiedade intelectual e industrial.

 

Protección de Datos

Ver Política de privacidade

 

Ligazóns

No caso de que na páxina web dispuxésense ligazóns ou hipervínculos facía outros sitios da internet, ADEGA BUEZAS non exercerá ningún tipo de control sobre os devanditos sitios e/ou contidos.

En ningún caso ADEGA BUEZAS asumirá responsabilidade algunha polos contidos dalgunha ligazón pertencente a un sitio web alleo, nin garantirá a dispoñibilidade técnica, calidade, fiabilidade, exactitude, amplitude, veracidade, validez e constitucionalidade de calquera material ou información contida en ningún de devanditos hipervínculos ou outros sitios da internet.

 

Modificacións

ADEGA BUEZAS resérvase o dereito de efectuar sen aviso previo/previo aviso as modificacións que considere oportunas na páxina web, podendo cambiar, suprimir ou engadir tanto os contidos e servizos que se presten a través da mesma como a forma na que estes aparezan presentados ou localizados na súa páxina web.

 

Modificación das condicións e duración

ADEGA BUEZAS poderá modificar en calquera momento as condicións aquí determinadas, sendo debidamente publicadas como aquí aparecen. A vixencia das citadas condicións irá en función da súa exposición e estarán vixentes ata que sexan modificadas por outras debidamente publicadas

 

Lexislación e Xurisdición Competente

Con carácter xeral, cantas diverxencias poidan xurdir entre ADEGA BUEZAS e os seus usuarios na interpretación, o cumprimento e/ou a execución da contratación dos produtos e servizos contidos na presente páxina web atópanse sometidas á lexislación e xurisdición española.

 

Política de Privacidade

En cumprimento de a Lei Orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de Protección de Datos de Carácter Persoal, informámoslle que, aínda que o acceso a esta páxina web non supón que o usuario estea obrigado a facilitar ningún dato persoal, os datos persoais que o usuario libremente #fornecer a través da web ou da plataforma serán tratados de forma confidencial e incorporaranse un ficheiro responsabilidade do titular da web, debidamente inscrito na axencia española de protección de datos, baixo a denominación “ADEGA”.

O enchemento dos formularios implica o consentimento expreso do Usuario á inclusión dos seus datos de carácter persoal no referido ficheiro automatizado para a correcta prestación do servizo solicitado de ADEGA BUEZAS.

Así mesmo, informámoslle que poderá revogar o consentimento prestado así como exercer os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición mediante comunicación escrita dirixida ao titular desta web, ben ao domicilio social, ben á dirección de correo info@adegabuezas.com . Na comunicación escrita debe constar co nome e apelidos do interesado, fotocopia do DNI ou outro documento válido que o identifique, dirección a efecto de notificacións, solicitude, datos sobre os que exerce os seus dereitos, data e firma do solicitante.

O Usuario garante a autenticidade dos datos que os datos persoais facilitados son veraces e que coñece a obrigación de comunicar calquera modificación nos mesmos. O Usuario será o único responsable de calquera dano ou prexuízo, directo ou indirecto, que puidese ocasionar ao responsable do portal ou a terceiros por mor do enchemento dos formularios con datos falsos, inexactos, incompletos ou non actualizados.

 

Maio 2016