CONDICIÓNS XERAIS DE CONTRATACIÓN ENTRE ADEGA BUEZAS, S.L E O CLIENTE/USUARIO DO SERVIZO
A través das presentes Condicións Xerais de Contratación ( CCXX ou T& C), ponse ao dispor do Adherente, en adiante Usuario (ti) por parte do Predisponente, ADEGA BUEZAS, S.L en diante ADEGA BUEZAS, as normas que regularán a compra venta en liña, a fin de informar expresamente ao Usuario da existencia das mesmas, así como de facilitarlle un exemplar de estas CCXX.

PRIMEIRA.- OBXECTO
O Obxecto das presentes condicións xerais de contratación é a regulación da relación contractual entre ADEGA BUEZAS e o usuario

 

SEGUNDA.- TITULAR DA TENDA EN LIÑA
ADEGA BUEZAS, S.L.,

Código de identificación fiscal: B-94.114.741

Domicilio social: Buezas, 5 Nantes 36969 Sanxenxo Pontevedra, Galicia (España)

Correo Electrónico: info@adegabuezas.com

En diante, ADEGA BUEZAS

 

TERCEIRA.- CLIENTES/USUARIOS
Condición de cliente/usuario:

Persoa física ou xurídica con residencia nun estado membro da UE.

Para ter condición de usuario dos servizos de ADEGA BUEZAS, a persoa física ostentará a maioría de idade legal. O usuario, ostentará así mesmo con capacidade legal para contratar.

Debido a que a “Venda de bebidas alcohólicas a menores de 18 anos” está prohibida, en ningún caso, terá a consideración de usuario a persoa menor de 18 anos que seleccione tal produto en relación a esa elección.

Os datos de carácter persoais dos usuarios, réxense pola política de privacidade publicada na web. O prestador de servizos en ningún momento ten acceso aos datos de medios de pago do usuario.

 

CUARTA.- SERVIZOS E PRODUTOS
A través da tenda en liña de ADEGA BUEZAS, ofrécense á venda produtos e servizos, directamente por ADEGA BUEZAS.

O usuario pode adquirir calquera produto ou servizo publicado na tenda en liña.

 

QUINTA.- TENDA EN LIÑA
É a plataforma web ou plataforma tecnolóxica publicada baixo o dominio www.adegabuezas.com e a titularidade de ADEGA BUEZAS.

 

SEXTA.- PROCEDEMENTO DE CONTRATACIÓN DOS SERVIZOS
O usuario selecciona os produtos e /ou servizos que desexa contratar.

O usuario, para a xestión da súa compra, debe facilitar os datos requiridos (nome, correo electrónico…) e aceptar a política de privacidade.

ADEGA BUEZAS pon ao dispor do usuario, a través de medios de fácil e gratuíto acceso, as condicións xerais e particulares de contratación, onde se recolle a información sobre a natureza do servizo para proporcionar, as condicións e o prezo total do servizo, permitindo a opción de imprimir e gardar as mesmas.

Unha vez seleccionados os produtos e/ou servizos e aceptadas as condicións de compra, remítese o usuario á pasarela de pago, servizo prestado por un terceiro, independente de ADEGA BUEZAS.

Manifestación de vontade do usuario

A manifestación da vontade do usuario de contratar o produto/servizo será válida cando seleccione e acepte, facendo click, o produto/servizo que desexa contratar e facilite os seus datos de pago ao medio de pago. O usuario, ao contratar o produto/servizo, manifesta que acepta as condicións xerais de contratación e as condicións particulares, así como a obrigación de pago pola compra que realiza e no seu caso, polos gastos de envío.

O titular da conta bancaria, de paypal ou da tarxeta bancaria utilizada no proceso é responsable dos usos da mesma. ADEGA BUEZAS non pode asumir ningunha responsabilidade respecto diso.

Perfeccionamento da compra

A adquisición dos produtos/servizos non se confirma ata que o medio de pago confirmase a transacción económica. Nese momento o usuario recibe a confirmación da súa compra a través dun documento imprimible e susceptible de ser gardado no terminal, xerado pola tenda en liña de ADEGA BUEZAS, e no seu caso, é remitido ao correo electrónico do usuario nun prazo de 24 horas.

 

SÉTIMA.- CAMBIOS NOS PRODUTOS

O usuario non poderá realizar cambios nos produtos alimenticios (adega, viños…)

O usuario poderá realizar os cambios que desexe en relación á talla e á cor dos produtos adquiridos nun prazo de 14 días naturais desde a recepción dos produtos, a condición de que estes non fosen utilizados e conteñan toda a etiquetaxe.

Para realizar o cambio, o usuario debe comunicalo no prazo indicado, a través do correo electrónico info@adegabuezas.com e indicaráselle as instrucións para proceder ao cambio.

Pola natureza do produto e/ou por motivos sanitarios, determinados produtos non son susceptibles de cambio. Estas características están indicadas no produto/servizo publicado. Para máis información consultar con ADEGA BUEZAS no correo electrónico info@adegabuezas.com .

OITAVA.- DEVOLUCIÓNS: DESISTENCIA DO USUARIO

O usuario dispón dun prazo de catorce días naturais para exercer o dereito de desistencia. Nun prazo de 14 días a contar desde a recepción do produto, ou da contratación do servizo, o usuario pode solicitar a devolución e reembolso dos produtos/servizos adquiridos, a condición de que estes non fosen utilizados e conteñan toda a etiquetaxe.

Para ese efecto, o usuario debe  enviar do prazo de 14 días á dirección de correo electrónico info@adegabuezas.com coa indicación DESISTENCIA no asunto a folla de confirmación do pedido indicando na mensaxe do correo electrónico cal ou cales son os produtos que desexa devolver.

O usuario debe proceder ás indicacións de ADEGA BUEZAS en canto a embalaxe, indicacións e transporte, para proceder á devolución dos produtos.

Aínda que o usuario non está obrigado a responder, ADEGA BUEZAS preguntará polo motivo da desistencia e procederá ao reembolso no prazo de 14 días seguintes á recepción da mercadoría, se esta está en perfectas condicións. O reembolso procederase do mesmo xeito no que se procedeu ao pago. En todo caso, o usuario non incorrerá en ningún gasto polo reembolso. Os gastos de devolución serán sufragados conforme á lexislación vixente en materia de consumo.

O dereito de desistencia non será aplicable aos produtos e/ou servizos relacionados no Artigo 103 do Real Decreto Lexislativo 1/2007, do 16 de novembro, polo que se aproba o texto refundido da Lei Xeral para a Defensa dos Consumidores e Usuarios e outras leis complementarias. E en concreto aos produtos publicados na apartado “ADEGA” da tenda en liña.

Os produtos publicados na apartado “ADEGA” da tenda en liña non son susceptible de cambios nin devolucións conforme á normativa vixente en materia de consumo e de protección da saúde.

Para máis información consultar con ADEGA BUEZAS info@adegabuezas.com

 

NOVENA.- TARIFAS, MEDIOS DE PAGO E FACTURACIÓN

Tarifas por Produtos e Servizos

ADEGA BUEZAS ten dispoñible a información tarifaria en lugar visible de fácil acceso para o usuario no sitio web, nas condicións particulares de cada servizo.

Os prezos teñen o IVE incluído.

A adquisición por parte do usuario dos produtos/servizos leva aparellada a obrigación de pago. Isto é, o usuario debe pagar pola compra dos produtos e/ou servizos.

 

Medios de Pago

ADEGA BUEZAS, pode poñer ao dispor dos usuarios, diferentes modos de pago.

Pago con tarxeta de crédito, paypal, transferencia bancaria, pago contra reembolso.

Os medios de pago aceptados son publicados na tenda en liña.

ADEGA BUEZAS pode, no seu caso, repercutir o custo do uso dos medios de pago aos usuarios. Neste caso, con carácter previo á compra e pago dos produtos /servizos, informarase de forma clara e inequívoca ao usuario, do custo polo uso dos medios de pago

 

Facturación

ADEGA BUEZAS, tras a compra, emitirá aos usuarios unha factura polos produtos/ servizos contratados. A factura será enviada á dirección de correo electrónico. Para calquera comunicación ou aclaración, ou solicitar o envío da factura ao domicilio do usuario sen custo algún, o usuario pode contactar con ADEGA BUEZAS a través do correo electrónico a info@adegabuezas.com

 

DÉCIMA.- MODOS DE ENVÍO, PRAZOS DE ENTREGA E GASTOS DE ENVÍO

Modos de envío:

ADEGA BUEZAS pode facilitar ao usuario diferentes modos de entrega, entre eles: recollida en tenda ( pick up), Correos, Transporte privado( Courier), así como os territorios de envío. Salvo indicación expresa, os produtos só poden ser enviados ao territorio do estado español.

O usuario poderá no seu caso seleccionar a opción que mellor lle conveña. ADEGA BUEZAS procederá á contratación do transporte e entrega dos produtos contratados por conta do cliente.

 

Prazos de entrega:

A entrega dos produtos, salvo indicación contraria nas condicións particulares, realizarase nun prazo de 10 días hábiles. Para o cómputo do prazo, téñense en conta o calendario laboral do lugar de expedición como o de entrega.

 

Gastos de envío:

Entrega.- O usuario elixirá a forma de envío dos produtos contratados e correrá, no seu caso, cos gastos de envío. Os gastos de envío indícanse de forma clara e con carácter  previo á adquisición dos produtos e/ou servizos.

 

Cambios.- O usuario correrá cos gastos de envío orixinados polos cambios solicitados, en tanto á recollida e entrega.

 

DÉCIMO PRIMEIRA.- DEREITOS, OBRIGACIÓNS E RESPONSABILIDADE DOS USUARIOS

O usuario ten o dereito

–     A a garantía legal do produto, para a reparación ou substitución por parte do produtor de produtos comprados na tenda en liña ADEGA BUEZAS se estes fosen defectuosos.

O usuario ten a obrigación

–       Abonar os produtos/servizos contratados

–       A usar lícitamente e sen fins comerciais a tenda en liña de ADEGA BUEZAS.

–       Seguir correctamente as instrucións e condicións particulares facilitadas polo prestador do servizo para a satisfacción de calquera dos seus servizos

O usuario é responsable do uso fraudulento ou ilícito que faga da tenda en liña e do uso dos produtos/servizos contratados.

Se o usuario detecta que certa información sobre produtos/servizos non é correcta ou é incompleta, por favor, comuníquese con ADEGA BUEZAS a través do correo electrónico info@adegabuezas.com

 

DÉCIMO SEGUNDA.- RESPONSABILIDADE DE ADEGA BUEZAS

ADEGA BUEZAS non é responsable:

–       Da exactitude da información facilitada polos produtores publicadas na páxina web.

–       Dos danos ou prexuízos sufridos polo usuario.

–       Da inobservancia das condicións por parte do usuario.

–       Do atraso ou fallos na entrega do produto/servizo, cando se derivan de causas alleas e fóra do control del, como poidan ser o tipo de transporte elixido polo usuario, o malfuncionamiento da rede, caídas de servidores e/ou ferramentas informáticas, caídas das operadoras, fallos de conectividade, erros na redacción ou seguimento de instrucións por parte do usuario, etc

–       Este comerciante comprométese a non permitir ningunha transacción que sexa ilegal, ou se considere polas marcas de tarxetas de crédito ou o banco adquiriente, que poida ou teña o potencial de danar a boa vontade dos mesmos ou influír de maneira negativa neles. As seguintes actividades están prohibidas en virtude dos programas das marcas de tarxetas: a venda ou oferta dun produto ou servizo que non sexa de plena conformidade con todas as leis aplicables ao Comprador, Banco Emisor, Comerciante, Titular da tarxeta, ou tarxetas.

 

DÉCIMO TERCEIRA.- RESOLUCIÓN DO CONTRATO

Con carácter xeral o contrato resolverase polas causas xerais de extinción dos contratos.

Pola súa banda, ADEGA BUEZAS poderá resolver o presente contrato polo incumprimento imputable a calquera obrigación principal do usuario establecida no mesmo.

O presente contrato resólvese polo exercicio do dereito de desistencia por parte do usuario, conforme á cláusula Oitava.

 

DÉCIMO CUARTA.- CONDICIÓNS PARTICULARES

As condicións particulares de cada produto/ serviciose realizan en base ás condicións facilitadas polo espazo ADEGA BUEZAS. ADEGA BUEZAS, como intermediario, non pode garantir que toda sexa comprensible e sen erros, nin  se responsabiliza das informacións non proporcionadas polos espazos de ADEGA BUEZAS.

Ás presentes condicións xerais de contratación, aplícanse tamén as condicións particulares de cada servizo. No caso de que resulten incompatibles unas con outras, rexen as condicións particulares.

Recoméndase ao usuario, que consulte as condicións particulares de cada produto publicadas na web.

 

DÉCIMO QUINTA.- MODIFICACIÓN DAS CONDICIÓNS DE CONTRATO

ADEGA BUEZAS resérvase o dereito de modificar estas condicións de contrato no futuro para adecuarse á legalidade vixente ou para melloras nos servizos. Estas modificacións serán publicadas na mesma forma e lugar que as presentes e en calquera caso serán comunicadas ao usuario con antelación informándolle, ao mesmo tempo, do dereito para resolver o contrato no prazo dun mes desde a recepción da comunicación, sen penalización algunha en caso de non aceptación das novas condicións.

 

DÉCIMO SEXTA.- CESIÓN DO CONTRATO

ADEGA BUEZAS ( Cedente) poderá ceder a terceiro (Cesionario) a actividade obxecto das presentes condicións xerais de contratación, sempre que o terceiro cesionario asuma os dereitos e obrigacións e acepte a totalidade dos compromisos que asuma e acepte o cedente en virtude do presente contrato.

ADEGA BUEZAS queda autorizada desde este momento para ceder os dereitos e obrigacións, coa soa obrigación de notificar tal circunstancia ao usuario.

O usuario non poderá ceder os seus dereitos nin obrigacións a terceiros.

 

DÉCIMO SÉTIMA.- LEXISLACIÓN

As presentes condicións xerais de contratación sométense á vixente lexislación no estado español.

 

DÉCIMO OITAVA.- RESOLUCIÓN DE CONFLITOS

Os conflitos a que poidan dar lugar as presentes condicións xerais de contratación, poderán resolverse a través dun sistema de Arbitraxe de Consumo ou a través da Mediación, antes de recorrer un procedemento xudicial para a resolución de conflitos.

No suposto de Mediación, a falta de resolución das desavinzas dentro dos 45 días seguintes á presentación da solicitude de mediación, ou ao vencemento doutro prazo que fose acordado por escrito polas partes, estas consideraranse liberadas de calquera obrigación derivada desta cláusula. Salvo pacto en contrario, as partes sufragarán os gastos da mediación a partes iguais.

En caso non de resolución do conflito, con renuncia a calquera outro foro que puidese corresponderlles, sométense á competencia da xurisdición dos Xulgados e Tribunais de Cambados (Pontevedra), sempre que a competencia non corresponda a outra xurisdición en aplicación da normativa en materia de consumo.

O uso dos servizos de ADEGA BUEZAS está suxeito á aceptación e cumprimento das presentes condicións de contratación, así como ás condicións particulares de cada produto/servizo, polo que o usuario deberá absterse de utilizar o Servizo en caso de desacordo coas mesmas.

 

Setembro, 2016